Algemene voorwaarden Niersdal Survivalrun

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Wedstrijd: de Niersdal Survivalrun

1.2 Organisator: Stichting Sport en Speelstraat de Brink, statutair gevestigd te Ottersum, Nederland.

1.3 Deelnemer: De natuurlijke persoon die zich voor de Wedstrijd heeft ingeschreven en door organisator is toegelaten voor deelname.

1.4 Teamcaptain: De natuurlijke persoon die behalve zichzelf andere natuurlijke personen voor de Wedstrijd heeft ingeschreven.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst tot deelname van de Deelnemer aan de Wedstrijd.

Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit maken van de overeenkomst

2. Inschrijving en deelname

2.1 Deelname aan de Wedstrijd is slechts mogelijk indien de inschrijving via de website www.niersdalsurvivalrun.nl of www.survivalbond.nl volledig en naar waarheid is ingevuld en het inschrijfgeld uiterlijk twee weken voor datum van de Wedstrijd volledig is voldaan. Door inschrijving gaat de Deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden.

2.2 De Deelnemer mag uitsluitend deelnemen aan de Wedstrijd indien op de dag van het Evenement de minimum leeftijd van 10 jaar is bereikt.

2.3 De deelname aan de Wedstrijd geschiedt door de Deelnemer of door de Teamcaptain ingeschreven Deelnemer persoonlijk. De Teamcaptain is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem/haar ingeschreven deelnemers.

2.4 Inschrijfgelden worden niet gerestitueerd. Voor uitzonderlijke gevallen kan per e-mail een verzoek bij de wedstrijdorganisatie ingediend worden : (wedstrijd@niersdalsurvivalrun.nl ). De beslissing van de wedstrijdorganisatie over een dergelijk verzoek is bindend.

2.5 Het is de Deelnemer niet toegestaan zijn/haar rechten en plichten uit de Overeenkomst over te dragen aan derden.

2.6 Organisator kan op grond van uitzonderlijke redenen besluiten de Wedstrijd geen doorgang te laten vinden. Reeds voldane inschrijfgelden worden in dat geval gerestitueerd. Een dergelijk besluit doet geen aansprakelijkheid van Organisator ontstaan voor door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot de Wedstrijd.

3. Risico, aansprakelijkheid en verzekering

3.1 Deelname geschiedt geheel voor eigen risico van de Deelnemer. De Organisator is niet aansprakelijk voor enigerlei door de Deelnemer geleden schade of persoonlijk letsel die de Deelnemer lijdt als gevolg van deelname.

3.2 De Teamcaptain is persoonlijk aansprakelijk voor het risico en de schade van elke door hem/haar ingeschreven Deelnemer als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte inschrijvingsgegevens.

3.3 In aanvulling op 3.1 is de door de Organisator ingehuurde exploitant van de omkleedaccommodatie niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van persoonlijke eigendommen uit/in de omkleedaccommodatie tijdens de Wedstrijd.

3.4 De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van de schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door deelname aan de Wedstrijd. De Deelnemer is (aanvullend) verzekerd voor ongevallen tijdens wedstrijden die worden georganiseerd onder auspiciën van de Survivalrun Bond Nederland (SBN). De Survivalrun Bond Nederland is aanspreekpunt voor het indienen en afwikkelen van een schadeclaim op de (aanvullende) ongevallenverzekering.

3.5 Indien ondanks het bepaalde in het eerste, tweede of derde lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.6 De Deelnemer verklaart door akkoord te gaan met deze voorwaarden dat hij/zij bekend is met het feit dat deelname aan het Evenement een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij/zij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de Wedstrijd.

3.7 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de Wedstrijd. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.8 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan de Wedstrijd, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

4. Portretrecht en persoonsgegevens

4.1 Deelnemer verleent toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond de Wedstrijd gemaakte foto’s of beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

4.2 De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door het accepteren van deze algemene voorwaarden verleent de Deelnemer toestemming tot het gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos bezwaar aan te geven middels geschrift of e-mail aan de PR-commissie van de Organisator (PR@niersdalsurvivalrun.nl ), waarna de Organisator het verstrekken van de gegevens zal stopzetten. De Deelnemer verleent door deelname toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van zijn/haar naam en wedstrijdresultaten bijvoorbeeld door middel van publicatie op internet of dagbladen.

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

5.1 Deze overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen worden beheerst door het Nederlandse recht.

5.2 Alle geschillen welke in verband met deze overeenkomst of uit deze overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen – tenzij enig dwingendrechtelijke wettelijke bepaling zich daartegen verzet – bij uitsluiting worden beslecht door (de President van) de Arrondissementsrechtbank te Arnhem behoudens appel en cassatie.